Næringshageprogrammet

scroll

Visjon

«Skape levedyktige og framtidsrettet næringsliv i distriktene»

Siva bidrar med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 39 næringshager over hele landet.

Næringshageprogrammet

Gjennom programmet bidrar Siva med 1,4 – 2,5 millioner kroner i årlig tilskudd, som næringshagen bruker til å utvikle bedrifter. Næringshagene får også tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering.En næringshage er et innovasjonsselskap som tilbyr bedriftene tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver til en subsidiert kostnad. Næringshagen skal være en aktiv tilbyder og tilrettelegger av kompetanse, nettverk og infrastruktur, samt være en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for bedriftene. En viktig oppgave for næringshagene er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat. Siva har operatøransvaret for programmet, som ble etablert i 2012 og varer ut 2022. Fra 2020 overtar fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret fra staten.

Hovedmål for satsingen

    • Næringshageprogrammet skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i hele landet, men fortrinnsvis i distriktene.
    • Næringshageprogrammet skal være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

Næringshagene en drivkraft i distriktskommunene

Næringshagene har vist seg å ha en viktig funksjon som stabiliserende miljøer i distriktskommunene der de er etablert, og har i stor grad bidratt til å redusere kunnskapsflukt fra disse kommunene. Satsingen har ikke bare bidratt til redusert fraflytting, men også økt tilflytting.Tilgang til relevante kompetansemiljøer og regionale møteplasser er et avgjørende bidrag for å sikre et levedyktig næringsliv i distriktene.Over 2.000 bedrifter nyter nå godt av næringshageprogrammet. Dette er en økning på over 50 prosent fra 2013. Andelen nye bedrifter i næringshagene varierer fra 28 til 50 prosent per år. Bedriftene som var i programmet i hele eller deler av perioden 2013-2018 hadde en samlet akkumulert verdiskaping i perioden 2012-2017 på vel 71,5 milliarder kroner.