En fruktbar historie fra Ryfylke

Ryfylke er og har vært Rogaland sin fremste frukt- og bærregion. Ryfylke er et distrikt i Rogaland fylke som omfatter øy- og fjordstrøkene nord og øst for Boknafjorden, samt øyene i Boknafjorden. Fruktdyrkingen i Ryfylke har lange tradisjoner, og kan dokumenteres å ha vært drevet i regionen i hundrevis av år.

 

 

Ryfylke – frukthagen i matregionen Rogaland!

Det var mest epledyrking det ble satset på i begynnelsen, men eplesortene den gang passet ikke så godt til klimaet i Ryfylke. Mange gikk derfor over til pære og plommedyrking. I tiden under og etter krigen var det stor etterspørsel og gode tider for fruktbønder, men etter hvert ble importrestriksjoner på frukt løst opp og konkurransen med utenlandsk frukt ble hardere. Dette var en utfordrende tid for fruktbøndene, og mange valgte å gå over til annen produksjon som melk og kjøtt. Det ble en dramatisk nedgang i fruktproduksjonen i Ryfylke fra ca. 1960 og fram til ca. 1980.

Etter en stagnasjon i fruktdyrkingen skjer det en betydelig vekst i Ryfylke fra ca. 2014. Veksten skyldes flere forhold, blant annet nye dyrkingsmetoder, nye eplesorter, økt volum, økt kunnskap, og etablering av eplemost- og eplesiderproduksjon. Økt satsning hos Statsforvalteren i Rogaland og Innovasjon Norge bidro også positivt til denne utviklingen. Stiftelsen av Ryfylkefrukt SA og åpning av nytt og moderne fruktpakkeri i Årdal i 2017 har også spilt en sentral rolle sammen med et åpent fruktmiljø, godt samarbeid, kunnskapsdeling og en rekke ildsjeler og pionerer.

I følge Kari Sand, bygdeutvikler i Ytre Ryfylke, vil hun trekke frem human kapital som den aller viktigste årsaken til at de lykkes, og legger spesiell vekt på dette med åpenhet og kunnskapsdeling. Det er mange som har hatt stor innflytelse på denne positive utviklingen, men noen har gått i bresjen, og bør nevnes:

  • Golf Gartneri, Ombo: Roald Voll og Marianne Kåsen er to av de som har satset stort på frukt, og har i dag en av Norges mest moderne frukthager.
  • Andreas Kvame er fruktpioner og var tidlig ute med nydyrking av 50 dekar epler.
  • Geirmund Helgøy har vært en pioner innen morell og tunneldyrking.

Det er en økt optimisme i næringen, og flere fruktbønder satser i dag på både nydyrking og omlegging til nye dyrkingsmetoder. I følge Statsforvalteren i Rogaland lå fruktproduksjonen i regionen på vel 300 tonn årlig frem mot 2016. Kalkylene for 2021 viser 750 tonn.

Det er en del utfordringer for fremtid og videre vekst, og viktigst er nok fortsatt konkurransen med importert frukt. Det er derfor en strategi å kunne utvide sesongen gjennom nye sorter og nye lagringsteknikker, og satse på en markedsstrategi som kan føre til økt etterspørsel i markedet. God kvalitet, bærekraftig produksjon og kortreist mat er viktige begreper for forbrukere i 2022, men kunnskapen om norsk frukt er dessverre heller dårlig blant folk flest. Derfor er det blitt viktig med god merking og godt samspill med andre aktører i verdikjeden for å lykkes i markedet i fremtiden.

Beskyttet geografisk betegnelse og satsning på foredling

Prosjektet «Eple frå Ryfylke» og søknad om beskyttet geografisk betegenelse er en viktig del i denne strategien.

Kunnskapen om ulike sorter og sesong er dessverre ofte mangelfull blant både kunder og butikkansatte, og kunden har som regel dårlig tid til å orientere seg om ulike produkter. Da blir enkel kommunikasjon mellom produktet og kunden viktig, og det er her merkevareprosjektet har sin styrke. Dette er en logo som skal fortelle at eplet er frå Ryfylke, og at dette er kvalitetssikret gjennom offentlig godkjenning og egen forskrift.

Ryfylke opplever også en kraftig vekst innen fruktforedling, og stadig flere satser på jus- og siderproduksjon. Flere produsenter har etablert seg, og enkelte har utmerket seg både nasjonalt og internasjonalt. Grønvik Gard for beste eplemost (nasjonalt) og Apal Sideri for verdens beste sider i Cider World Award 2020.

TEAL er begeistret og engasjert i veksten og utviklingen som skjer knyttet til frukt- og bærproduksjon i regionen, og har hatt en aktiv rolle gjennom mange år (da under navnet Ryfylke Næringshage). Mobiliseringsprosjekt for lokalmatprodusenter i Ryfylke, prosjektansvar for å få Ryfylkeregionen godt synlig på Gladmat, frukt- og bærsamling i næringshagen med Kari Sand, merkevareprosjektet Eple frå Ryfylke og målbedriftsavtale med Apal Sideri er bare noen av aktivitetene TEAL har vært engasjert i. TEAL ligger midt i fruktfatet og er stolt støttespiller av Ryfylke og Rogaland som en av Norges viktigste matregioner.

Flere nyheter